پرچم ایران
نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397 09:58:48 

             نوع قطعی علت قطعی تاریخ قطعی
قطعی ارتباط شبکه ای و خدمات اینترنتی سازمان تغییر آدرس های شبکه داخلی و سرویس های خارجی

از ساعت 21 مورخ 92/8/8لغایت3 بامداد مورخ 92/8/9

قطعی اتوماسیون اداری
تغیرات ساختاری بر روی سرورهای سیستم اتوماسیون
از ساعت 16 الی 24 مورخ 93/12/13

قطعی کلیه سرویسها و سامانه ها
تغیرات در شبکه داخلی سازمان از ساعت 21 مورخ 95/2/20 به مدت دو ساعت

قطعی کلیه سرویسها و سامانه ها
قطعی برق از ساعت 23 مورخ 95/4/24
قطعی کلیه سرویسها و سامانه ها

انجام پاره ای از بروزرسانی ها در سایت مرکزی سازمان

از ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 14/2/96 به مدت حداقل 10 ساعت